Danh mục sản phẩm
Giới thiệu

 

Giới thiệu công ty đầu tư hợp thành phát

Coâng ty CP Ñaàu Tö  Hôïp Thaønh Phaùt laø moät trong nhöõng nhaø phaân phoái sôn lôùn nhaát Vieät Nam.

Coâng ty chuyeân phaân phoái haøng cho moät soá haõng nhö :

 ICI, NIPPON,EXPO, KOVA, JOTON, Baïch Tuyeát, JOTUN, TOA, NERO.. vaø nhieàu haõng khaùc.

Coâng ty chuùng toâi hieän ñang giao haøng treân toaøn quoác.

Caùc maët haøng maø Coâng ty cung caáp nhö  sau :

-         Boät treùt töôøng.

-         Sôn nöôùc.

-         Sôn daàu.

-         Choáng thaám.

-         Sôn coâng nghieäp.

-         Sôn epoxy.

-         Phuï kieän nghaønh sôn.

Ngoaøi ra Coâng ty coøn hôïp taùc saûn xuaát vôùi 3 ñoái taùc : Coâng ty International Paint Pte.Ltd Haø Lan.Chuyeân saûn xuaát caùc loaïi sôn duøng cho taøu bieån, giaøn khoan daàu khí.Coâng ty PPG Vieät Nam thuoäc taäp ñoaøn PPG Myõ.Chuyeân saûn xuaát sôn duøng cho taám lôïp vaø moät soá loaïi sôn coâng nghieäp khaùc.Coâng ty Albesti Insultec Paint Pty.Ltd (Australia).Chuyeân saûn xuaát sôn caùch nhieät.

Haõy lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå coù ñöôïc :

        - HAØNG CHÍNH HAÕNG.

        - GIAÙ CAÛ CAÏNH TRANH.